Referat fra GF 2018

Referat fra generalforsamling onsdag den 28. februar 2018 klokken 19:30 i EDR Aalborg.
29 medlemmer inklusiv bestyrelsen var mødt op. Samt en fuldmagt. Referent: OZ7SH

Dagsorden i henhold til EDR Aalborg afdelings vedtægter §5 stk 4.

Dagsorden er som følgende:

1. Valg af dirigent
OZ5HP takkede for valget og konstaterede, at forsamlingen både var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter.

2. Formandens beretning
Før formandens beretning blev sat til afstemning, blev der afholdt 1 minuts stilhed for klubbens afdøde medlemmer. Herefter havde formanden en korrigering, vedrørende klubkonkurrencen i flest kørte QSOer på klubbens radioer, han henviste til stationsudvalget for yderligere information.
Efter udsendelse af formands beretning var klubbens Sekretær OZ2NML stoppet af personlige grunde, bestyrelse suppleant OZ7SH var trådt ind i stedet. Tak til OZ2NML for hans gode indsats.
OZ7OU kommenterede at det var en god beretning.
Dirigenten konstaterede at formandens beretning blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte på generalforsamlingen.

3. Fremlæggelse af regnskab
Kassereren gennemgik regnskabet på lærredet.
Konstaterede at vores indtægter på klubbens auktioner, var på gennemsnit med foregående år.
Der blev også konstateret, at klubben havde en lille fremgang i medlemstallet.
Posten inventarregulering blev kort vendt og man enedes om, at det fremover skulle aflæses under afskrivning. Klubbens få bank aktier er blevet solgt. Der blev opfordret til, at undersøge om det er muligt opnå en væsentlig større forrentning, ved at flytte en del af klubbens midler til en anden bank.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget, kunne dirigenten konstatere.

4. Fremlæggelse af budget
Budget for 2018 viste en reduceret udgift til porto, pga. e-mail udsendelse af GF dagsorden.
Ved næste opdatering af e-mail adresser ville rep.nyt gerne hjælpe med opfordring om at huske indsendelse af ændringer.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

5. Indkomne forslag
Forslag om udmeldelse Landsorganisationen EDR .
Forslaget gav en del kommentarer om fordele og ulemper ved at være medlem. Dette foregik i en sober tone, på trods af forskellige holdninger.
Der blev afholdt skriftlig afstemning.
Forslaget blev ikke vedtaget. 25 nej, 3 blanke og 2 ja

6. Valg:

a. Formand Efter tur afgår OZ1JEE – blev genvalgt
b. Sekretær Efter tur afgår OZ2NML(ønsker ikke genvalg) – OZ7SH blev valgt
c. Bestyrelsesmedlem 1 Efter tur afgår OZ2CP – blev genvalgt
d. Revisor Efter tur afgår OZ1JXH – blev genvalgt
e. Suppleant Efter tur afgår OZ7SH – OZ3HRO blev valgt
f. Revisor suppleant Efter tur afgår OZ5HZ – blev genvalgt

Alle blev enstemmigt valgt.

7. Fremtidig virksomhed og nedsættelse af eventuelle udvalg.
Forslag om at klubben fik et Fieldday udvalg, faldt i god jord.
De nye udvalg kan ses på klubbens hjemmeside.

8. Eventuelt.
Betaling med Mobilepay blev efterlyst af et enkelt medlem. Der kigges på en løsning, der vil koste klubben 75 øre per transaktion.
Bip på Aalborg repeater blev diskuteret og aftalt genetableret.

Klapsalver til dirigenten.

Herefter var der kaffe og brød.

Tak for god ro og orden.

Dette indlæg blev udgivet i Generalforsamlingen. Bogmærk permalinket.