Vedtægter

§ 1. Navn
stk. 1. Afdelingens navn er EDR AALBORG AFDELING. Afdelingen er stiftede den 20 august 1939 som en lokal afdeling af landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører.
stk. 2. Afdelingen har hjemsted i Aalborg, men optager også medlemmer, der bor udenfor dette område.

§ 2. Formål
stk. 1. Afdelingen har til formål at samle alle de i området boende amatørradiointeresserede, samt virke samlende for elektronik, teknik og PC interesserede.
stk. 2. I vinterhalvåret arrangeres certifikat kurser i den udstrækning der er tilslutning hertil. Endvidere afholdes foredrag, filmforevisning og selskabelige sammenkomster.
stk. 3. I videst mulig udstrækning plejes samarbejdet med landsforeningen og andre afdelinger af EDR, ligesom afdelingen, når lejlighed byder sig, ikke skal undlade at gøre sit navn og virke kendt over for offentligheden.

§ 3. Medlemskab
stk. 1. Som medlem af EDR Aalborg afdeling kan optages enhver amatørradio interesseret, samt elektronik, teknik og PC interesseret person.
stk. 2. Når særlige grunde taler herfor, kan bestyrelsen nægte ansøgeren optagelse i afdelingen, ligesom bestyrelsen i særlige tilfælde kan ekskludere et medlem af afdelingen.
stk. 3. Bestyrelsens afgørelser i sådanne sager skal forelægges til godkendelse på den nærmest følgende generalforsamling. Den pågældende har ret til personligt at fremlægge sine synspunkter i sagen, inden generalforsamlingen træffer sin afgørelse. Afgørelsen kan ikke indankes for domstolene.
stk. 4. Såfremt bestyrelsen har nægtet en ansøger optagelse eller ekskluderet et medlem, har vedkommende ikke stemmeret eller valgbarhed i noget afdelingsanliggende, medens denne tilstand vedvarer.
stk. 5. Indmeldelse i afdelingen sker ved at aflevere et indmeldelseskort til kassereren. Derefter tilsender kasseren en kontingentopkrævning samt en anvisning på hvor afdelingens vedtægter forefindes.
stk. 6. ÆRESMEDLEMMER
stk. 6.1.Personer, der på enestående vis har virket til gavn for EDR Aalborg afdelingen, kan udnævnes til æresmedlemmer.
stk. 6.2.Udnævnelsen sker af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
stk. 6.3.Siddende bestyrelsesmedlemmer kan ikke udnævnes til æresmedlemmer.
stk. 7. Afdelingens medlemskartotek, som føres af kassereren, revideres 8 dage før generalforsamlingen.

§ 4. Bestyrelsen
stk. 1. Afdelingens bestyrelse består af 5 medlemmer. Den sammensættes af: Formand, Kasserer, Sekretær og 2 bestyrelses medlemmer.
stk. 2. Valg af bestyrelse finder sted på den ordinære generalforsamling.
stk. 3. Valgperioden for alle medlemmer af bestyrelsen er 2 år.
stk. 4. Valgbar som Formand, Kasserer og Sekretær er alle medlemmer med mindst 2 år uafbrudt medlemskab før valgperiodens begyndelse. For de 2 bestyrelsesmedlemmer kræves 1 års uafbrudt medlemskab før valgperiodens begyndelse.
stk. 5. Hvis et af bestyrelsesmedlemmerne udgår af bestyrelsen indkaldes suppleanten, og bestyrelsen rekonstituerer sig selv ved først kommende ordinære bestyrelsesmøde. Hvis bestyrelsen ønsker det, kan suppleanten opfordres til at deltage i bestyrelsens arbejde. Suppleanten har da taleret på alle bestyrelsesmøder, men ikke stemmeret.
stk. 6. Ved førstkommende generalforsamling skal der ske nyvalg til de bestyrelsesposter, som er blevet ændret.

§ 5. Generalforsamling
stk. 1. Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed.
stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned, således at den rettidig kan indvarsles gennem landsforeningen EDR’s medier, senest 14 dage før afholdelse.
Endvidere skal indkaldelse udsendes til medlemmerne, enten elektronisk eller som
brev til de medlemmer der ikke har e‐mail, således at den er medlemmerne i hænde
senest 14 dage før.
stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
stk. 4. Generalforsamlingen skal mindst have følgende dagsorden: Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af regnskab.
Fremlæggelse af budget.
Indkomne forslag.

Valg lige år:
Formand.
Sekretær.
Bestyrelsesmedlem 1.
Revisor.

Valg ulige år:
Kasserer.
Bestyrelsesmedlem 2.

Hver år:
Suppleant.
Revisor suppleant.

Fremtidig virksomhed og nedsættelse af eventuelle udvalg.
Eventuelt.

stk. 5. Alle medlemmer med 1 års uafbrudt medlemskab , jf. § 3. stk. 7. har stemmeret.
stk. 6. Alle vedtagelser sker ved almindelig stemmeflertal. Undtagelser herfra er vedtægtsændringer, hvortil der kræves 2/3 af de afgivne gyldige stemmer.
stk. 7. Valg af bestyrelsen foregår ved skriftlig afstemning. Andre vedtagelser kan ske ved håndsoprækning, med mindre et af medlemmerne begærer skriftlig afstemning.
stk. 8. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
stk. 9. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan hvert medlem kun medbringe en fuldmagt. Fuldmagten skal være anmeldt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 6. Ekstraordinær Generalforsamling.
stk. 1. Ekstraordinær Generalforsamling kan indkaldes af: Formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer eller 1/4 af medlemmerne.
stk. 2. Indkaldelse med dagsorden udsendes skriftlig til medlemmerne senest 14 dage før den ekstraordinære generalforsamlingen afholdes. Indkaldelsen udsendes af formanden senest 8 dage efter, at den ekstraordinære generalforsamling er begæret. Der må maksimalt gå 6 uger fra begæring til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. stk. 3. Forslag, der i henhold til dagsordenen ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. stk. 4. Valg og afstemning sker jf. § 5. stk. 5. – 9.

§ 7. Kontingent.
stk. 1. Til afholdelse af afdelingens udgifter i forbindelse med opfyldelsen af dens formål, samt til opretholdelse af dens lokaler, opkræves et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.
stk. 2. Kontingent gælder fra 1. januar til 31. december.
stk. 3. Kontingent opkræves en gang årligt via et af klubben valgt gængs betalingssystem, der udsendes af kassereren senest den 31. januar. Sidste rettidige indbetaling af kontingent er den 10. februar.
stk. 4. Kontingentbetalingen bør ske via et af klubben valgt gængs betalingssystem.
stk. 5. Der gives rabat for personer af samme husstand. Når flere medlemmer, hvoraf en betaler fuld kontingent, hører til samme husstand, kan de øvrige opnå medlemskab for halv kontingent.
stk. 6. Bestyrelsen og æresmedlemmer er kontingents fri. Deltager suppleanten i bestyrelsens arbejde er vedkommende kontingents fri.
stk. 7. Interesserede, der deltager i afdelingens undervisning, skal betale kontingent i de perioder, undervisningen foregår.
stk. 8. Ved indmeldelse i afdelingen betales indmeldelsesgebyr, som fastsættes sammen med kontingentet af generalforsamlingen.
stk. 9. Dispensation fra kontingent kan gives af bestyrelsen til økonomisk særligt vanskeligt stillede medlemmer.

§ 8. Kontingentrestance
stk. 1. Er kontingentet ikke betalt senest 30 dage efter sidste indbetalingsdato, udsender kassereren en rykkerskrivelse. Indbetales kontingentet ikke inden 14 dage efter skrivelsens udsendelse, slettes vedkommende af medlemskartoteket. Ved fornyet indmeldelse betales indmeldelsesgebyr.

§ 9. Regnskab
stk. 1. Kassereren er ansvarlig for, at der føres et klart og overskueligt regnskab, som skal være ajourført til hvert ordinære bestyrelsesmøde.
stk. 2. Årsregnskabet skal omfatte et driftsregnskab for det afsluttede regnskabsår, en status pr. afslutningen og et budget for det efterfølgende regnskabsår.
stk. 3. Regnskabsåret går fra 1 januar til 31 december. Regnskabet kan udsendes urevideret, sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, men foreligger revideret ved generalforsamlingen.

§ 10. Bestyrelsens arbejde.
stk. 1. Bestyrelsen skal arbejde for medlemmernes deltagelse i afdelingens arrangementer. Bestyrelsen tilstræber opstilling af kandidater til hovedbestyrelse og repræsentantskab i landsforeningen EDR.
stk. 2. Bestyrelsen varetager den daglige drift af afdelingen og dens lokaler.
stk. 3. Bestyrelsen holder mindst 5 ordinære møder årligt. Derudover kan formanden eller to bestyrelsesmedlemmer indkalde til bestyrelsesmøde med 14 dages varsel. Dagsorden ifølge. forretningsordenen, som fastsættes af bestyrelsen på det første møde efter generalforsamlingen. Efter forretningsordenens vedtagelse offentliggøres denne sammen ned mødereferatet.
stk. 3.1 Referater fra bestyrelsesmøderne offentlig gøres hurtigst muligt via klubbens hjemmeside.
stk. 4. Bestyrelsen skal holde afdelingens inventar behørigt forsikret. Klubben tegner ansvarsforsikring som dækker medlemmerne i forbindelse med klubbens aktiviteter.
stk. 5. Foreningens likvide kapital skal anbringes i et rentebærende pengeinstitut.

§ 11. Afdelingens opløsning
stk. 1. Såfremt 3/4 af afdelingens medlemmer stemmer derfor, kan afdelingen opløses. Dette skal ske på en ekstraordinær generalforsamling, med dette som eneste punkt på dagsordenen.
stk. 2. Alle værdier og al ejendom skal overdrages til Experimenterende Danske Radioamatører for en evt. senere oprettelse af en afdeling i Aalborg.

§ 12. Ikrafttrædelse
stk. 1. Bestyrelsen skal sørge for godkendelse af de reviderede vedtægter hos HB i landsforeningen EDR, herefter træder disse i kraft. Bestyrelsen sørger for, at alle medlemmer får adgang til de nye vedtægter hurtigst muligt efter godkendelse. Dette sker ved opslag i klubben og via klubbens hjemmeside i et åbent læsbart dokument format.
stk. 2. Således vedtaget på generalforsamlingen onsdag d. 22. februar 2017.