Referat fra GF i OZ8JYL 6/4-2022

Aalborg d. 16 april 2022
* REFERAT *

Referat fra generalforsamling onsdag den 6. april 2021
Kl. 19.30 i EDR Aalborg.
28 medlemmer inklusiv bestyrelsen var mødt op. Referent: Steen OZ7SH

Inden generalforsamling startede, oplyste kasseren at kontingent opkrævninger ikke var udsendt, grundet en fejl hos
Nets, derfor havde ingen medlemmer betalt kontingent. De fremmødte valgte at generalforsamling skulle
gennemføres på trods af dette.

Dagsorden i henhold til EDR Aalborg afdelings vedtægter §5 stk. 4.
1. Valg af dirigent
Lars OZ1HMC takkede for valget og konstaterede, at forsamlingen var lovlig indkaldt og
beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter.

2. Formandens beretning
Før formandens beretning, blev der afholdt 1 minuts stilhed for klubbens afdøde medlem: Gorm OZ2GDG, Ære være hans minde. Formanden henviste til den fremsendte beretning. Forsamlingen godkendte den nydelige beretning
enstemmigt.

3. Fremlæggelse af regnskab
Klubbens nye kasserer fremlagde regnskabet på lærredet, der var korrigeret i forhold til det oprindeligt fremsendte.
Det korrigerede regnskab vil blive eftersendt til medlemmerne.
Det viste regnskab viste større indtægter end udgifter. Den reducerede aktivitet under Corona epidemien gjorde at
udgifterne var mindre end budgetteret.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Fremlæggelse af budget
Budgettet for 2022 blev gennemgået på lærredet.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

5. Indkomne forslag indsendt af Lars OZ1HMC

1. Jeg ønsker at vores forening 8JYL laver en betalt foreningstur til et spændende sted vi kan blive enige om,
f.eks Grimeton senderen i Sverige – eller andre gode forslag fra medlemmerne.
Forslagsstilleren uddybede med at der har været mindre aktivitet og klubben har et pænt økonomisk overskud.
Punktet blev godt modtaget og der var en positiv holdning blandt de mange kommentarer. Dog vil et besøg i på
Grimeton være svært at nå på en dag, derfor besluttede man at der skulle arbejdes med ideen om en
foreningstur.

2. Fritagelse for kontingent i 2022, da klubben har været nedlukket i lange perioder i 2020/2021.
Forslaget fik en del kommentarer, Som den første – oplyste den tidligere kasserer, at det først var teknisk muligt i
2023. Der var mange blandede tilkendegivelser, dog stort set ingen opbakning til forslaget. Det endte med at
Lars trak forslaget tilbage.

6. Valg til bestyrelse:
a. Formand…………………………… OZ1JEE Bjarne Poulsgaard blev genvalgt
b. Sekretær ……………………………. OZ7SH Steen Hovaldt blev genvalgt
c. Bestyrelsesmedlem 1…………… OZ2CP Carsten Petersen blev genvalgt
d. Bestyrelses suppleant …………. OZ9MF Michael Fuglsang blev nyvalgt.
e. Revisor ……………………………… OZ1FXO Hans Ove blev nyvalgt
f. Revisor suppleant ……………….. OZ1MIR Michael Rydahl blev genvalgt
g. Bestyrelsesmedlem 2………….. Ikke på valg – OZ5QI Bent Erik Thomsen
h. Kasserer……………………………….. Ikke på valg – OZ8Y Steffen Hesselager

7. Fremtidig virksomhed og nedsættelse af eventuelle udvalg.
Nedsættelse af udvalg. Alle udvalg blev rimeligt hurtigt udfyldt.
Udvalgene og medlemmer kan ses på klubbens hjemmeside.

8. Eventuelt.
OZ7OU Kurt gjorde opmærksom på at han har færdiggjort en video fra foredrag med ENS Støjtjeneste.
Stationsudvalg anmodede om, at der ikke afmonteres eller flyttes på kabler og forbindelser mellem radioer og udstyr.

Til afvikling af logprogrammet i radiorummet, ønskede et medlem en ny kraftigere komputer. Der blev ønsket en antenne til 80 mtr. båndet. Der kom et forslag om kursus i klubbens logprogram. Der blev gjort opmærksom på at bl.a. OZ1DWK Kaj er god til at hjælpe med logprogrammet. En foreslog at man kunne lave et slags kørekort til
radiorummet. En ønskede et foredrag om FT8.
Nils OZ6ADL gav et input om online foredrag som der bl.a. blev annonceret på Brugtgrej. Han deltog ofte i webinar
lignende online foredrag, som han fandt meget givende. Der kom flere kommenterer fra forskellige medlemmer som
også syntes at online foredrag var noget der kunne arbejdes med i klubben. En meget brugt platform er Jitsi.
Til sidst blev 3 brugte radioer, som klubbens havde i overskud, solgt på auktion.
Herefter var der kaffe og brød.

Tak for god ro og orden.

Dette indlæg blev udgivet i Generalforsamlingen. Bogmærk permalinket.