Referat fra GF i OZ8JYL 15/9-2021

Aalborg d. 15. september 2021
* REFERAT *
Referat fra generalforsamling onsdag den 15. september 2021
Kl. 19.30 i EDR Aalborg.
31 medlemmer inklusiv bestyrelsen var mødt op. Referent: OZ7SH
Dagsorden i henhold til EDR Aalborg afdelings vedtægter §5 stk 4.

1. Valg af dirigent

Bent OZ5QI takkede for valget og konstaterede, at forsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter.

2. Formandens beretning

Før formandens beretning, blev der afholdt 1 minuts stilhed for klubbens afdøde medlemmer: Ras OZ1BTP og Svend Åge OZ1SL, Æret være deres minde.
Formanden henviste til den fremsendte beretning.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt

3. Fremlæggelse af regnskab

Kassereren fremlagde det fremsendte regnskabet på lærredet.
Det var et fornuftigt regnskab med et pænt overskud. Pga. af Corona nedlukning: har klubben kun betalt husleje for 9 måneder, vi måtte kassere drikkevarer der var datoudløbet samt mistet indtægt på salg af drikkevarer.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt med klapsalve. En stor tak til OZ1FXO Hans Ove for hans 10 år som kasserer.

4. Fremlæggelse af budget
Budgettet for 2021 blev gennemgået på lærredet. Kassereren gjorde opmærksom på en mindre udgift stigning til driften af det nye online regnskabs program.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

5. Indkomne forslag

Fra stationsudvalget kom et forslag om køb af ny VHF/UHF/1200mhz radio, efter lidt snak om radioens brugervenlighed og kvaliteter – blev købet vedtaget med 20 stemmer for og ingen imod.

6. Valg til bestyrelse:
a. Formand – OZ1JEE Bjarne Poulsgaard -ikke på valg

b. Sekretær – OZ7SH Steen Hovaldt – ikke på valg

c. Bestyrelsesmedlem 1 – OZ2CP Carsten Pedersen-ikke på valg

d. Revisor – OZ1JXH Kai Laursen – ikke på valg

e. Bestyrelsesmedlem 2 – Efter tur afgår OZ7QQ – OZ5QI Bent Erik Thomsen blev nyvalgt

f. Kasserer – Efter tur afgår OZ1FXO – OZ8Y Steffen Hesselager blev enstemmigt nyvalgt

g. Bestyrelses suppleant – Efter tur afgår OZ3HRO – OZ4SKK Søren Kristensen blev nyvalgt

h. Revisor suppleant – Efter tur afgår OZ5CU – OZ1MIR Michael Rydahl blev nyvalgt

7. Fremtidig virksomhed og nedsættelse af eventuelle udvalg.
Nedsættelse af udvalg. Det blev besluttet at video udvalget blev nedlagt som selvstændigt udvalg, i stedet skulle det være under PR udvalget. Alle udvalg blev udfyldt.
Udvalgene og medlemmer kan ses på klubbens hjemmeside.
Klubbens QSL kort manager OZ5HP Henning informerede om QSL kort formidling gennem Klubben.
Nils OZ6ADL gav en kort Info om at stedet hvor klubben afholder fieldday muligvis ikke vil være tilgængelig fremover.
Man bør være opmærksom på dette og evt. overveje at finde et andet sted.

8. Eventuelt.
Lyden/akustikken i mødelokalet blev nævnt som stadig ikke rigtig god. Formanden sagde at man var opmærksom på det og at vi vil prøve gøre det bedre endnu. Der overvejes også at gøre noget ved akustikken i radiorum.
Af Klubbens brugte udstyr blev IC-7400, TS850 samt rotor solgt.
Der blev spurgt til det indtrængende vand i kælderen, om kommunen ikke kunne gøre noget ved det. Formanden har forespurgt, det vil kommunen ikke.
Herefter var der kaffe og brød.
Tak for god ro og orden.

Dette indlæg blev udgivet i Generalforsamlingen. Bogmærk permalinket.