Referat fra GF 2020

Referat fra generalforsamling onsdag den 26. februar 2020
klokken 19:30 i EDR Aalborg.
29 medlemmer inklusiv bestyrelsen var mødt op. Referent: OZ7SH

Dagsorden i henhold til EDR Aalborg afdelings vedtægter §5 stk 4.

1. Valg af dirigent

Carsten OZ5CU takkede for valget og konstaterede, at forsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter.

2. Formandens beretning
Før formandens beretning, blev der afholdt 1 minuts stilhed for klubbens afdøde medlemmer OZ1EYC, OZ2GM, OZ2IM, OZ3JK og OZ5HZ.
Formanden henviste til den fremsendte beretning og nævnte enkelte af punkterne. Blandt andet at der var kommet en forening mere i lokalerne. Det er derfor, der i forgangen er opsat en fælleskalender for alle foreningerne.
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget, kunne dirigenten konstatere.

3. Fremlæggelse af regnskab
Kassereren gennemgik regnskabet på lærredet.
Det var et fornuftigt regnskab med et overskud. Kommunen vil fremover stå for rengøring af lokalerne, grundet flere brugere/foreninger i lokalerne.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt, af de fremmødte på generalforsamlingen.

4. Fremlæggelse af budget
I budget for 2020 vil der være øget udgift til bank, grundet bankernes stigende gebyr/negative renter. Der skal investeres i et nyt regnskabs program, som kan opfylde kravene. Der vil også være udgifter til Mobilepay.
På udgifts siden vil der også være et fald, da rengøring nu foretages af kommunen og huslejen falder. Udover dette, vil budget 2020 ligne budget 2019 meget.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

5. Indkomne forslag
Ingen.

6. Valg:

a. Formand OZ1JEE Blev genvalgt
b. Sekretær OZ7SH Blev genvalgt
c. Bestyrelsesmedlem 1 OZ2CP Blev genvalgt
d. Revisor OZ1JXH Blev genvalgt
e. Bestyrelses suppleant OZ3HRO Blev genvalgt
f. Revisor suppleant OZ5CU Nyvalgt
Alle blev enstemmigt valgt.  
   
Kasserer OZ1FXO ikke på valg
Bestyrelsesmedlem 2 OZ7QQ ikke på valg

7. Fremtidig virksomhed og nedsættelse af eventuelle udvalg.
Der kom et ønske om virksomhedsbesøg.
Forslag om at komme med flere indlæg til foredrag, både små og større.
Nedsættelse af udvalg. Gik som det foregående rimeligt hurtigt. Der var lidt udskiftning i udvalgene, men alle poster blev udfyldt.
Udvalgene og medlemmer kan ses på klubbens hjemmeside.

8. Eventuelt.
Klubbens QSL kort manager OZ5HP gjorde opmærksom på at der var enkelte medlemmer, som havde en del uafhentede QSL kort. Kasseren vil sende en info mail til dem.
På spørgsmål om lyd/akustik i mødelokalet, sagde bestyrelsen at vi vil prøve gøre det bedre endnu. Der overvejes også at gøre noget ved akustikken i radiorum.
Der fremkom ønske om farveprinter med skanner.
Der er EDR radiosommerlejr i uge 28.
NanoVNA kan købes hos EDR shoppen til god pris.
Der afholdes licenskursus i klubben, ved minimum 5 deltagere.
Klubben ligger lokale til EDR regions møde i maj og oktober.
Kort info fra EDR afdelings komsammen i Skive.

Herefter var der kaffe og brød.
Tak for god ro og orden.

Dette indlæg blev udgivet i Generalforsamlingen. Bogmærk permalinket.