Referat fra GF 2019

Referat fra generalforsamling onsdag den 27. februar 2019 klokken 19:30 i EDR Aalborg.
32 medlemmer inklusiv bestyrelsen var mødt op. Referent: OZ7SH

Dagsorden i henhold til EDR Aalborg afdelings vedtægter §5 stk 4.

Dagsorden er som følgende:

1. Valg af dirigent

OZ7OU takkede for valget og konstaterede, at forsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter.

2. Formandens beretning
Før formandens beretning blev sat til afstemning, blev der afholdt 1 minuts stilhed for klubbens afdøde medlemmer.
Formanden kom med orientering om klubhuset. Blå Kors personalet benytter lokalerne til møder. Akvarie klubben må reducere deres udgifter, grundet mindre medlemstal. Efter møde med kommunen er det aftalt at akvarie klubben reducerer deres lejemål, og at der kommer en forening mere ind i kælderen. De endelige forhandlinger er ikke endeligt afsluttet. En ny forening i kælderen, vil også betyde at vi skal flytte rundt på materialer og indskrænke os. Vores kompensation for dette er at kommunen overtager rengøringen.
En kommentar fra salen var, at et kalendersamarbejde vil være vigtigt.
Formanden kommenterede at EDR bladet OZ er blevet et rigtigt flot blad.
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget, af de fremmødte på generalforsamlingen.

3. Fremlæggelse af regnskab
Kassereren gennemgik regnskabet på lærredet.
Afskrivning af aktiver har tidligere været konteret under “Udgifter / inventarregulering”, er nu flyttet til “Passiver / Egenkapital / Afskrivning”
Gjorde opmærksom på og viste en mindre fejl i 2017 regnskabet.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget, kunne dirigenten konstatere.

4. Fremlæggelse af budget
Budget for 2019 viste at renteindtægten i stedet for en indtægt, vil blive en udgift på kr.1500,- da banken vil opkræve større gebyrer, da foreningen bliver betragtet som erhverv. Budget viste mindre justeringer, blandt andet vil udgiften til rengøring blive reduceret. Budgettet viste et beskedent overskud.
Fra en deltager blev der gjort opmærksom på, at Landsforeningen EDR ikke længere krævede at bestyrelsen var medlem, så man kan overveje om klubben så skal betale for bestyrelsens medlemskab. Der blev ikke vedtaget, at ændre på praksis.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

5. Indkomne forslag
A. Forslag om at afregning for drikkevarer til kaffevagten, blev efter debat trukket tilbage.
Under debatten kom talen også ind på brug af mobilepay, men der er nogle konteringsmæssige udfordringer som skal undersøges igen, så det evt. kan blive muligt at benytte mobilepay.
B. Forslag om indkøb af to sæt pejleantenner blev sat til afstemning, forslaget faldt.
C. Forslag om streaming af foredrag og lignende i klubben, gav en god debat. Der var en overvejende holdning til at ideen var god, der var en bred debat. Tilladelse til at man filmer personer, om det bør være tilgængeligt for alle, placering på vores egen server eller på en YouTube kanel som klubben tegner. Enighed om at kvaliteten af optagelserne skal være gode, vejen er nok ikke direkte streaming men optagelser som bliver efterredigeret. Dette kræver tid og derfor vil det være en fordel med flere personer til at løfte, støtte og hjælpe hinanden med opgaven.
Forslaget var ment med streaming, ikke optagelser. Det blev dog vedtaget, at oprette et udvalg, som skulle drage erfaring og arbejde med videooptagelse af arrangementer og lignende.

6. Valg:

A Kasserer OZ1FXO Blev genvalgt
B Bestyrelsesmedlem 2 OZ7QQ Blev genvalgt
C Suppleant OZ3HRO Blev genvalgt
D Revisor suppleant OZ5HZ Blev genvalgt

Alle blev enstemmigt valgt.

7. Fremtidig virksomhed og nedsættelse af eventuelle udvalg.
Forslag om at komme med flere indlæg til foredrag, både ganske små og større.
Opfordring til at endnu flere benytter vores gode laboratorium, til opmåling af tekniske projekter.
Nedsættelse af udvalg. Mange fortsatte i udvalgene, i visse endog tilgang af nye.
Ved valget til Husudvalget, kom der kommentarer om at akustikken i mødelokalet var blevet bedre, men kunne nok blive bedre endnu. Der bør også overvejes at gøre noget ved akustikken i det lille møderum.
Ved valget til instrument/værksteds udvalg var der en snak om vores komponenter i kælderen, oprydning og reducering bliver aktuelt, i forbindelse med yderligere lejere i kælderen.
Der kom et nyt ”prøve” udvalg foreløbigt kaldet Videoudvalget, 5 personer meldte sig.
Udvalgene og medlemmer kan ses på klubbens hjemmeside.

8. Eventuelt.
Vores interesse maillister “contest” og “elektronik” opfordres til årligt at blive opdateret. Fremsende mail om man stadigt ønsker at stå på maillisten.
Opfordring fra en deltager om, at ændringer i auktionsbetingelser bør informeres ud anderledes end ved sidste auktion, hvor minimumsbud blev hævet til 10 kr. et tiltag for at hæve niveauet.
Dette gav en debat om, hvad man kunne gøre for at auktionerne ikke blev alt for lange. Ændringer i rækkefølgen af sælgere. Forslag om at begrænse sælgere med mange lodder/varer ved at sætte max antal på, varer man kan sælge. Hvis ikke en vare hurtigt fik bud, skulle den med sælger retur – så man hurtigt kunne komme videre. Sælgere være mere kritiske og sortere varer bedre. Hvis man indførte max antal varer pr. sælger, kunne man overveje at indføre flere aktionsrunder, så sælgere der havde meget til salg, havde en mulighed igen i anden runde.

Herefter var der kaffe og brød.

Tak for god ro og orden.

Dette indlæg blev udgivet i Generalforsamlingen. Bogmærk permalinket.